Actueel GP nieuws
Home » Geen categorie » Belangrijke veiligheidsmededeling over producten AirTrack Factory

Belangrijke veiligheidsmededeling over producten AirTrack Factory

ATF-VeiligheidsmededelingNIJMEGEN – AirTrack Factory heeft op vrijdag 15 september 2017 op haar website een paginagrote veiligheidsmededeling in het Nederlands en Engels geplaatst met betrekking tot haar producten, conform de uitspraak van de Rechtbank te Arnhem op 19 juli 2017. In de mededeling staat  dat AirTrack Factory op haar website(s) gesteld heeft dat haar producten REACH gecertificeerd zijn en REACH gecertificeerd materiaal bevatten, terwijl dit kennelijk onjuist en misleidend is.

AirTrack Factory is door de Rechtbank te Arnhem onder meer bevolen om op haar kosten binnen tien (10) werkdagen na betekening van het vonnis de rectificatie op de openingspagina van haar website www.airtrackfactory.com, en op elke andere website van ATF, op te nemen in een duidelijk en voldoende leesbaar lettertype, zonder enig commentaar en zonder dat in enigerlei zin aan doel en strekking van de rectificatie afbreuk wordt gedaan, met de volgende tekst:

“AirTrack Factory heeft op haar website(s) gesteld dat haar producten REACH gecertificeerd zijn en REACH gecertificeerd materiaal bevatten, terwijl dit onjuist en misleidend is. Ten onrechte hebben wij de suggestie gewekt dat een REACH-certificering voor onze producten bestaat en is afgegeven.

Op vordering van AG-Industries heeft de rechtbank Gelderland in haar vonnis van 19 juli 2017 geoordeeld dat deze uitingen onrechtmatig zijn jegens AG-Industries, omdat deze mededelingen onjuist en misleidend zijn.

De producten van AirTrack Factory voldoen in zoverre niet aan de vereisten onder de REACH- Verordening. AirTrack Factory is door de rechtbank onder meer bevolen om genoemde mededelingen te staken en gestaakt te houden en zij dient deze dan ook te verwijderen van haar website(s).”

Voor haar bezoekers buiten Nederland die haar website(s) raadplegen, dient AirTrack Factory volgens de uitspraak van de Rechtbank te Arnhem bovenstaande gerechtelijke ‘Belangrijke veiligheidsmededeling’ ook in het Engels te publiceren.

Volgens de uitspraak van de Rechtbank te Arnhem, die gepubliceerd is op Rechtspraak.nl heeft AirTrack Factory: ‘door het (doen) openbaar maken of openbaar laten maken van de mededeling dat ATF en/of de producten van ATF ‘REACH compliant’ zijn en/of ‘REACH gecertificeerd’ zijn en/of dat er ‘REACH certified material’ wordt gebruikt en/of dat ATF of haar producten ‘REACH conform’ zijn, zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken, meer in het bijzonder misleidende handelspraktijken, en zich daarmee tevens schuldig maakt aan misleidende reclame […] daarmee onrechtmatig jegens AirGroup handelt en heeft gehandeld.’

AirGroup Industries B.V., die de zaak aanspande tegen AirTrack Factory, verkoopt dezelfde soort airmatten maar deze worden geproduceerd in haar eigen fabriek in Europa met Duitse basismaterialen die kennelijk voldoen aan de vereisten van de REACH-verordening. De producten van AirTrack Factory worden volgens de informatie in de gerechtelijke uitspraak blijkbaar in China gemaakt en voldoen, conform de beslissing van de Rechtbank te Arnhem, in zoverre niet aan de vereisten van de REACH-verordening. AirTrack Factory heeft al een paar jaar een exclusief partnership met gymnastiekunie KNGU, waarbij bij KNGU-wedstrijden en -evenementen uitsluitend met de producten van Airtrack Factory gewerkt wordt.

Voor zover we kunnen nagaan is dit de allereerste keer dat er een dergelijk proces gevoerd is in Nederland omtrent de REACH-verordening met betrekking tot materiaal dat gebruikt wordt in diverse gymsporten. REACH is volgens European Chemical Agency (ECHA): ‘een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren.’

De complete uitspraak in de zaak AirGroup Industries B.V. versus AirTrack Factory B.V. is te lezen op Rechtspraak.nl We hebben zowel AirTrack Factory B.V. als AirGroup Industries B.V. om een reactie gevraagd over deze uitspraak, maar ook aan gymnastiekunie KNGU.

Artikel © GymPOWER Sportmagazine (gepubliceerd op 15-09-2017, aangepast op 20-09-2017) | Tekst © Redactie GymPOWER met daarin letterlijke (schuingedrukte) citaten uit de ‘Belangrijke Veiligheidsmededeling’ op de website van AirTrack Factory, de uitspraak van de Rechtbank te Arnehem d.d. 19 juli 2017 en de omschrijving van de REACH-verordening op de website van de ECHA | Screenshot ‘Belangrijke Veiligheidsmededeling d.d. 15-09-2017 op de voorpagina van de website van AirTrack Factory BV

Reactie AirTrack Factory B.V. en AirGroup Industries B.V. op bovenstaand artikel

Naar aanleiding van het nieuwsartikel op de website van GymPOWER Sportmagazine over de ‘belangrijke veiligheidsmededeling’ op de website van AirTrack Factory en de uitspraak in de rechtszaak die daaraan ten grondslag ligt, werd de Redactie van GymPOWER Sportmagazine namens AirTrack Factory gebeld en gesommeerd door haar Manager Sales and Marketing, dhr. Peter van der Haar, om dit nieuwsartikel per ommegaande van onze nieuwswebsite af te halen, omdat kort gezegd volgens hem de inhoud ervan niet zou kloppen en schade zou toebrengen aan AirTrack Factory.

Omdat de Redactie van GymPOWER Sportmagazine van mening is dat dit nieuwsartikel gemaakt is op grond van openbare, objectieve en verifieerbare (nieuws)feiten die (nieuws)waarde hebben voor de gymsportwereld, hebben we AirTrack Factory schriftelijk verzocht om te specificeren welken zinnen of woorden niet kloppen in dit nieuwsartikel op de nieuwswebsite van GymPOWER, zodat we op basis van hun formulering kunnen beoordelen of we het onderhavige artikel moeten rectificeren. Daarnaast hebben we zowel AirTrack Factory als AirGroup Industries BV gevraagd in het kader van hoor en wederhoor een reactie c.q. toelichting te geven op de onderhavige rechtszaak c.q. uitspraak c.q veiligheidsmededeling. Hieronder volgen de letterlijke reacties van beide partijen aan de Redactie van GymPOWER Sportmagazine.

Reactie AirTrack Factory BV

Dhr. Van der Haar van AirTrack Factory BV reageerde op vrijdag 22 september 2017, als volgt: Wij verwijzen u naar de correspondentie die u van onze advocaat zult ontvangen. Wij hebben daar verder niets aan toe te voegen.” De reactie namens AirTrack Factory door de advocaat op dezelfde dag herhaalde de boodschap van dhr. Van der Haar, thans met een sommatie en de dreiging met rechtsmaatregelen: “ATF heeft geconstateerd dat u in het openbaar een mededeling doet in verband met een vonnis dat op 19 juli 2017 is gewezen in een rechtszaak die heeft plaatsgevonden tussen ATF en AirGroup Industries B.V. De wijze waarop u over dit vonnis bericht is jegens ATF onrechtmatig omdat hetgeen u mededeelt onjuist, suggestief en misleidend is. ATF heeft nimmer een product aangeboden en verhandeld dat zij niet had mogen aanbieden en verhandelen. Evident is dat ATF door uw uitlatingen (die berusten op foute lezing van het vonnis) schade lijdt. ATF houdt u voor de vergoeding van deze schade volledig aansprakelijk. Namens ATF verzoek en – voor zover nodig – sommeer ik u 1) binnen 2 dagen na dagtekening van deze brief de openbaarmaking van uw onrechtmatige uiting te staken en gestaakt te houden, en 2) geen nieuwe onrechtmatige uitlatingen te doen, bij gebreke waarvan ATF genoodzaakt is rechtsmaatregelen te treffen. Uiteraard hoopt ATF dat het niet nodig zal zijn rechtsmaatregelen te treffen en u – mede gezien bovenstaande toelichting – aan het verzoek van ATF gehoor zult geven.”

Op de antwoordmail van de Redactie van GymPOWER d.d. 23 september 2017  aan de advocaat met de uitleg dat het hier niet om een mededeling gaat, maar om een nieuwsartikel op de sportnieuwswebsite van GymPOWER, dat opgesteld is op grond van persvrijheid en het recht op vrije nieuwsgaring en dat we AirTrack Factory diverse malen de kans hebben geboden en nog steeds bieden om een schriftelijke toelichting te geven over welke woorden of zinnen volgens haar gerectificeerd dienen te worden, hebben we alleen een automatisch antwoord gekregen dat de advocaat afwezig is tot en met 29 september 2017.

Reactie AirGroup Industries B.V.

Inmiddels heeft AirGroup Industries B.V. bij monde van haar directeur, dhr. Edwin  Peters, gereageerd met haar commentaar op de uitspraak en rechtszaak. “De Europese REACH-Verordening van 18 december 2006 stelt voorwaarden en beperkingen aan het gebruik van chemische stoffen in onder andere voorwerpen. Op grond van de REACH-Verordening is het importeren van voorwerpen met daarin zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) in een concentratie boven 0,1 gewichtsprocent, aan beperkingen onderhevig.
A-G Industries heeft in 2015 geconstateerd dat AirTrack Factory op onder andere haar website, social media en in haar catalogus de uitingen REACH compliant, REACH conform, REACH certified en/of REACH certified materials gebruikt.

Omdat A-G Industries het vermoeden had dat de producten van AirTrack Factory chemische stoffen bevatten die aan de beperkingen van de REACH-Verordening onderhevig zijn, heeft zij een vijftal producten van AirTrack Factory laten testen door twee onderzoekslaboratoria: Filk en SGS. Daaruit kwam naar voren dat de geteste producten van AirTrack Factory de ftalaten DEHP en DBP bevatten in concentraties vér boven de 0,1 gewichtsprocent (ik verwijs naar het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 19 juli 2017, punt 2.17).  Deze ftalaten staan op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen die giftig voor de voortplanting zijn.

Dat was voor A-G Industries aanleiding om een procedure tegen AirTrack Factory te starten: in haar ogen zou AirTrack Factory de uitingen REACH compliant, REACH conform, REACH certified en REACH certified materials niet mogen gebruiken en zou AirTrack Factory zich moeten houden aan de beperkingen van de REACH-Verordening. Ter zake van de stoffen DEHP en DBP in te hoge concentraties schrijft art. 33 (in combinatie met art. 67) REACH-Verordening voor dat AirTrack Factory haar professionele afnemers voldoende aan haar bekende informatie verstrekt, om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de stof. Producten die als speelgoed kunnen worden aangemerkt, met daarin te hoge concentraties DEHP en DBP, mogen op grond van Bijlage XVII bij de REACH-Verordening in het geheel niet in de handel worden gebracht.

In de procedure heeft AirTrack Factory erkend dat in de bootstof van een tweetal gymmatten die A-G Industries door SGS had laten testen, van een AirBeam Pink en een AirBoard, weekmakers, zijnde zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s), zijn verwerkt boven de concentratiewaarde van 0,1 gewichtsprocent (zie het vonnis van de Rechtbank van 19 juli 2017, punt 4.2). Vervolgens heeft de Rechtbank onderzocht welke consequenties de REACH-Verordening daar dan aan verbindt. Allereerst heeft de Rechtbank de wederzijdse standpunten van A-G Industries en AirTrack Factory voor wat betreft de vraag of de gymmatten als speelgoed kunnen worden aangemerkt, op een rijtje gezet en uiteindelijk beslist dat geen sprake is van speelgoed. De gymmatten met de te hoge concentraties van de zeer zorgwekkende stoffen DEHP en DBP mogen derhalve in de handel worden gebracht.

Echter, de Rechtbank heeft geoordeeld dat AirTrack Factory in strijd met art. 33 REACH-Verordening heeft gehandeld door haar afnemers niet actief te informeren over de samenstelling van haar producten. De Rechtbank heeft verder bepaald dat AirTrack Factory er zich niet achter kan verschuilen dat zij niet van de samenstelling van de matten op de hoogte was, omdat zij redelijkerwijs had behoren te weten hoe de door haar op de markt gebrachte matten samengesteld waren. Daartoe mocht AirTrack Factory niet afgaan op een naar het oordeel van de Rechtbank nogal vage verklaring van haar leverancier van de matten, die op betrouwbaarheid en juistheid gecontroleerd had moeten worden (zie het vonnis van 19 juli 2017, punt 4.10 en 4.12).

Omdat A-G Industries haar vorderingen op AirTrack Factory (mede) heeft gebaseerd op de Wet misleidende reclame en de Wet oneerlijke handelspraktijken, heeft de Rechtbank vervolgens een oordeel gegeven over de uitlatingen van AirTrack Factory dat haar producten REACH conform, REACH compliant en REACH certified zijn en REACH certified materials bevatten. Zie punt 4.16 en 4.17 van het vonnis van de Rechtbank van 19 juli 2017, waaruit kort gezegd blijkt dat de Rechtbank van mening is dat AirTrack Factory het publiek misleidt omdat haar uitingen iets lijken te garanderen wat niet bestaat en omdat die uitingen de indruk wekken dat AirTrack Factory zich geheel conform de REACH-Verordening gedraagt, terwijl dat niet het geval is. De rechtbank ziet dit als oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193c lid 1 sub a en b BW en misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 aanhef en sub a, f en i BW. ATF plaatst zich aldus volgens de Rechtbank in een tegenover haar concurrenten bevoorrechte positie, door het publiek te misleiden. Ik verwijs voor het overige naar de inhoud van het vonnis.

De rectificatie die AirTrack Factory op haar website heeft geplaatst (waarover GymPower haar artikel heeft geschreven) is het directe gevolg van het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 19 juli 2017 (zie punt 5.10). A-G Industries is blij met de uitspraak omdat in rechte is vastgesteld dat AirTrack Factory zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame, oneerlijke concurrentie en oneerlijke mededinging. Wel is het naar de mening van A-G Industries spijtig dat de gymmatten niet ook als speelgoed zijn aangemerkt, omdat die dan niet in de handel hadden mogen worden gebracht vanwege de aanwezigheid in te hoge concentraties van de zeer zorgwekkende stoffen DEHP en DBP, die giftig zijn voor de voortplanting. De gymmatten worden gebruikt door zowel jonge kinderen als jongvolwassenen die daardoor aan een voor hen onbekend risico worden blootgesteld. A-G Industries hoopt dat met deze gerechtelijke uitspraak het doel van de REACH-Verordening zal worden bereikt: om het gebruik van zeer zorgwekkende chemische stoffen zo veel mogelijk uit te bannen.”

Naschrift artikel © GymPOWER Sportmagazine | Tekst © Redactie GymPOWER met letterlijke citaten uit de mails d.d. 23 september 2017 met de reacties namens AirTrack Factory BV en AirGroup Industries BV