Actueel op GP
Home » Disclaimer & AVG
Disclaimer & AVG

Disclaimer & AVG

GymPOWER is een sportnieuwsmedium dat gefaciliteerd wordt door de Stichting GymPOWER, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als persagentschap. In 2008 is GymPOWER als sportnieuwsblog gestart vanuit een persoonlijk initiatief. Dit blog is inclusief bijbehorende domeinnamen en geregistreerde merken overgedragen aan Stichting GymPOWER, opgericht in 2010, en is door de jaren heen omgezet in een sportnieuwsmedium met diverse mediakanalen (website, social media, livestream- en Youtubekanaal en nieuwsmagazine). Stichting GymPOWER is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk die als doel heeft om sportjournalistiek over artistieke, acrobatie en gymnastische sporten mogelijk te maken via alle mogelijke media en middelen. Om dit doel te bewerkstelligen faciliteert de Stichting naast het sportnieuwsmedium andere gerelateerde (neven)activiteiten, zoals het aanbod van livestreamregistratie met of zonder live scoressysteem en beamer van GymPOWER TV en andere publicaties die gerelateerd zijn aan het werk van de Sportredactie van GymPOWER.

Het Bestuur van Stichting GymPOWER werkt, met betrekking tot haar Sportredactie en andere nevenactiviteiten, samen met professionals, samenwerkingspartners, stagiair(e)s en gespecialiseerde vrijwilligers. Het sportnieuwsmedium van GymPOWER is middels haar Sportredactie aangesloten bij de Nederlandse Sport Pers (NSP), de Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS), de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Verbond van Gymsportjournalisten (VGSJ). Het verslag- en redactiewerk van de Sportredactie van GymPOWER wordt geleid door haar Hoofdredacteur onder het motto: ‘onafhankelijk, objectief, enthousiast en authentiek’. De Redactieraad houdt toezicht op het werk van de Sportredactie en het beleid van het Bestuur van Stichting GymPOWER in deze.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website en gekoppelde (social en livestream) mediakanalen en het magazine c.q. de specials van GymPOWER. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Stichting GymPOWER en haar Sportredactie zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van inhoud, beelden en gegevens op de website, in het magazine en op andere (social en livestream) mediakanalen van GymPOWER dan wel van links op de website en (social en livestream) mediakanalen die naar andere websites verwijzen, en wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge daarvan. Gegevens en inhoud op de website en gekoppelde (social en livestream) mediakanalen kunnen verder zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Stichting GymPOWER en haar Sportredactie geven geen garanties af met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie in en op de website en (social) mediakanalen van GymPOWER en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de website en andere (social en livestream) mediakanalen, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website en de andere (social en livestream) mediakanalen.

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen in nieuwsartikelen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker c.q. lezer. Stichting GymPOWER en haar Sportredactie zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, producten of andere diensten en zaken op deze websites of bronnen of beschikbaarheid. Stichting GymPOWER en haar Sportredactie zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen.

Op de inhoud en beelden in en op de media van GymPOWER kunnen reacties gegeven worden op de artikelen en publicaties op haar website, social media,  Youtube- en livestreamkanaal. Wij respecteren het recht van vrije meningsuiting. Stichting GymPOWER en haar Sportredactie behouden zich het recht voor om een reactie niet te plaatsen of te verwijderen en degene die hiervoor verantwoordelijk is te blokkeren, indien die reactie in strijd is met de algemene richtlijnen en normen van fatsoen en wettelijke bepalingen. Daarbij wordt bedoeld reacties die bv grof, kwetsend, lasterlijk, discriminerend, seksistisch, racistisch, kleinerend, enz. zijn voor een persoon of groep personen, of een puur commercieel en/of politiek en/of religieus doel dienen. De inhoud van de geplaatste reacties is te allen tijde voor rekening en verantwoording van diegene die dat gedaan heeft.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van berichten en beelden die op de website, (social) media, het Youtubekanaal, het livestreamkanaal en in het magazine van GymPOWER staan:

1. Het auteursrecht op een tekst of beeld berust bij de maker; het portretrecht berust bij de geportretteerde. Bij (pers)accreditatie voor een evenement of toernooi worden beelden gemaakt met toestemming van de organisatie die de beeldrechten zelf geregeld moet hebben met deelnemers en bezoekers. Op tekst en beelden die gemaakt worden voor de media van GymPOWER c.q. tijdens activiteiten van Stichting GymPOWER en op GymPOWER worden gepubliceerd met toestemming van de makers, berust tevens het copyright van Stichting GymPOWER. De credits van de maker en de bron worden altijd vermeld in een artikel op de website, in een post op de social media, onder een filmpje op Youtube of het livestreamkanaal GymPOWER TV en bij de beelden in het magazine van GymPOWER.

2. Voor het gedeeltelijk of geheel overnemen van een item of foto van GymPOWER is uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming zowel van Stichting GymPOWER, als van haar Sportredactie en van de auteurs of makers vereist. Stichting GymPOWER geeft deze toestemming alleen af indien na overleg de maker daarmee akkoord gaat en dit niet indruist tegen afspraken, richtlijnen en wettelijke bepalingen waar Stichting GymPOWER c.q. haar Sportredactie en medewerkers/samenwerkingspartners aan gebonden zijn. Het is niet toegestaan materiaal  van de website, (social en livestream) media of het magazine van GymPOWER te downloaden en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden of doeleinden of andere nieuwsmedia anders dan die van Stichting GymPOWER en haar Sportredactie. Bij publicatie van met toestemming overgenomen items of beeld op of in de media van GymPOWER is vermelding van bron en credits van auteur en maker wettelijk verplicht.

3. De gebruiker en leverancier van berichten, foto’s en ander materiaal aan GymPOWER vrijwaart de Stichting GymPOWER en haar Sportredactie voor alle eventuele auteursrechtenclaims die voortvloeien uit zijn of haar (her)gebruik. Stichting GymPOWER wijst alle aansprakelijkheid af voor (links vanuit) sites die onoirbaar en/of onrechtmatig gebruik maken van alle informatie en beelden op/in de website, (social en livestream) media en het magazine van het GymPOWER.

4. De Sportredactie van GymPOWER streeft naar optimale betrouwbaarheid wat betreft de feiten die in haar berichten worden vermeld. Mocht dit ondanks alle zorgvuldigheid in nieuwsgaring, verslaggeving en redactievoering alsnog niet (geheel) lukken, dan wijst Stichting GymPOWER en haar Sportredactie elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van een onjuiste vermelding af. Betrokkenen kunnen via een mail aan de Sportredactie om rectificatie vragen en dit zal na verificatie en akkoordbevinding geschieden.

5. Stichting GymPOWER is niet verantwoordelijk voor enige meningsuiting of interpretatie van feiten in de door haar verzamelde en gepubliceerde berichten. Het is wel het streven van haar Sportredactie op grond van journalistieke regels ruimte te geven aan hoor en wederhoor, binnen de grenzen van wat voor de Sportredactie van GymPOWER redelijk en mogelijk is.

6. Het is niet toegestaan wat dan ook van de website, (social en livestream) mediakanalen en magazine van GymPOWER te downloaden en/of zodanig te gebruiken dat Stichting GymPOWER, haar Sportredactie, haar medewerkers, samenwerkingspartners en correspondenten daar op enigerlei wijze nu of in de toekomst schade van zouden kunnen ondervinden of daardoor inkomstenderving van zouden kunnen lijden. Hierdoor stellen we nadrukkelijk vast, dat alle materiaal in beeld en tekst op de website, (social en livestream) media en in het magazine van GymPOWER alleen en uitsluitend na schriftelijke toestemming vooraf, gebruikt en beschikbaar wordt gesteld om publiciteit aan de artistieke en gymnastische sporten te geven en deze daarmee te promoten. Van onrechtmatig en onoirbaar gebruik van het onderhavige materiaal voor doeleinden, welke zonder toestemming van de rechthebbende(n) plaatsvindt en strafbaar zijn volgens de Nederlandse wet, zal na een schriftelijke waarschuwing en op de hoogte stelling van de belanghebbende(n), aangifte worden gedaan bij justitie. Stichting GymPOWER wijst daarom alle aansprakelijkheid af voor de schade en de kosten die veroorzaakt worden door deze onrechtmatige handelswijze. Deze schade en kosten zullen te allen tijde verhaald worden op diegene die daarvoor aansprakelijk is.

7. Bij schending van de copyright, het portretrecht en de auteursrechten van de makers en auteurs van de items die op de website, (social en livestream)media en in het magazine van GymPOWER, behoudt Stichting GymPOWER en de Sportredactie zich alle rechten voor, inclusief het treffen van rechtsmaatregelen. De Stichting GymPOWER wijst alle aansprakelijkheid af voor de schade die direct of indirect het gevolg is van schending van eerdergenoemde rechten.

Motto: ‘Objectief, onafhankelijk, enthousiast en authentiek!’

De Sportredactie van GymPOWER onder leiding van de Hoofdredacteur werkt onafhankelijk en draagt de verantwoording voor de (sport)journalistieke publicaties op de website, de social media (Facebook, Twitter en Instagram), het Youtubekanaal, het livestreamkanaal GymPOWER TV en het maandelijkse magazine, waarbij alle rechten voorbehouden worden en aansprakelijkheid afgewezen wordt zoals omschreven in deze disclaimer. Op het werk voor en de inhoud van de website, de gekoppelde (social en livestream) media en het magazine van GymPOWER zijn de regels, normen en waarden voor de (sport)jounalistiek van toepassing. Bestuursleden, Redactieleden, samenwerkingspartners en andere medewerkers van Stichting GymPOWER hoeven het niet persoonlijk eens te zijn met opiniërende artikelen, advertorials en andere items op onze media. Wel onderschrijven ze doel en missie van Stichting GymPOWER en haar Sportredactie, samengevat in het motto: ‘Objectief, onafhankelijk, enthousiast en authentiek!’

Disclaimer m.b.t. AVG-regels voor (sport)pers en (beeld)journalistiek 

Stichting GymPOWER handelt als organisatie namens de Sportredactie van GymPOWER conform de Europese privacywet en -regelgeving (AVG), als persbureau en sportnieuwsmedium conform de Mediawet en journalistieke spelregels. Op het journalistieke werk, (actie)beelden en publicaties van de Sportredactie van GymPOWER is de Mediawet en de (ruimere) AVG-spelregels voor pers, journalistiek en sportbeelden van toepassing. De Sportredactie beroept zich hierbij op het recht op persvrijheid en vrije meningsuiting en behoudt zich gebaseerd daarop alle rechten voor. Zie ook de pagina Colofon & Contact op deze website.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het Bestuur van Stichting GymPOWER via info@gympower.nl en voor redactionele zaken met de Sportredactie via redactie@gympower.nl.

Bestuur Stichting GymPOWER en haar Sportredactie 

GymPOWER® 2008-2019 © Stichting GymPOWER te Rotterdam| Alle rechten voorbehouden.