Actueel op GymPOWER Sportmagazine
Home » Disclaimer

Disclaimer

GymPOWER Sportmagazine is een sportnieuwsmedium – via website, social media FB/TW/IG, Youtube en magazine – dat gefaciliteerd wordt onder de verantwoording van de Stichting GymPOWER. Het is voortgekomen uit het gymsportnieuwsblog GymPOWER.nl dat in 2008 vanuit een persoonlijk initiatief is gestart. Deze nieuwsblog is inclusief bijbehorende domeinnamen en merken overgedragen aan Stichting GymPOWER, opgericht in 2010. Stichting GymPOWER is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk die als doel heeft om sportbeoefening en beweging te stimuleren door artistieke en gymnastische sporten in de spotlights te zetten via alle mogelijke media en middelen. Om dit doel te bewerkstelligen faciliteert de Stichting het sportnieuwsmedium GymPOWER Sportmagazine en sportondersteuningsactiviteiten zoals het project CoachingPOWER, het GymPOWER Coachcongres en de GymPOWERstand & Open Podium. Het Bestuur en de Sportredactie van de Stichting bestaat uit vrijwilligers en stagiair(e)s en werkt samen met professionals. Sinds 2016 is het sportnieuwsmedium omgedoopt in GymPOWER Sportmagazine dat zich heeft aangesloten bij de Nederlandse Sport Pers en de Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS).

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van GymPOWER Sportmagazine. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Stichting GymPOWER is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van inhoud, beelden en gegevens op website, in het magazine en andere media van GymPOWER Sportmagazine dan wel van links die naar andere websites verwijzen, en wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge daarvan. Gegevens en inhoud op deze site kunnen verder zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Stichting GymPOWER geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie in en op de website en media van GymPOWER Sportmagazine en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de website, magazine c.q. andere media, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website en de andere media.

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker c.q. lezer. Stichting GymPOWER is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, producten of andere diensten en zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Stichting GymPOWER is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen.

Op de inhoud en beelden in en op de media van GymPOWER Sportmagazine kunnen reacties gegeven worden. Wij respecteren het recht van vrije meningsuiting. Stichting GymPOWER behoudt namens de Redactie van het GymPOWER Sportmagazine zich het recht voor om een reactie niet te plaatsen of te verwijderen, indien die reactie in strijd is met de algemene richtlijnen en normen van fatsoen en wettelijke bepalingen. Daarbij wordt bedoeld reacties die bv grof, kwetsend, lasterlijk, discriminerend, seksistisch, racistisch, kleinerend, enz. zijn voor een persoon of groep personen, of een puur commercieel en/of politiek en/of religieus doel dienen. De inhoud van de geplaatste reacties is te allen tijde voor rekening en verantwoording van diegene die dat gedaan heeft.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van berichten en beelden die op de website, (social) media, het Youtubekanaal en in het magazine van GymPOWER Sportmagazine staan:

1. Het auteursrecht op een tekst of beeld berust bij de maker; het portretrecht berust bij de gefotografeerde. Bij (pers)accreditatie voor een evenement of toernooi worden beelden gemaakt met toestemming van de organisatie die de beeldrechten geregeld heeft met deelnemers en bezoekers. Op tekst en beelden die gemaakt worden voor de media van het GymPOWER Sportmagazine c.q. tijdens activiteiten van Stichting GymPOWER en daarop/daarin worden gepubliceerd met toestemming van de makers, berust tevens het copyright van Stichting GymPOWER. De credits van de maker en de bron worden altijd vermeld in een artikel op de website, in een post op de social media, onder een filmpje op Youtube en in de colofon van het GymPOWER Sportmagazine.

2. Voor het gedeeltelijk of geheel overnemen van een item of foto van GymPOWER Sportmagazine is uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting GymPOWER vereist. Stichting GymPOWER geeft deze alleen af indien na overleg de maker daarmee akkoord gaat en dit niet indruist tegen afspraken, richtlijnen en wettelijke bepalingen waar Stichting GymPOWER c.q. GymPOWER Sportmagazine aan gebonden is. Het is niet toegestaan materiaal  van GymPOWER Sportmagazine te downloaden en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden of doeleinden die niet in overeenstemming zijn met doel, visie en missie van Stichting GymPOWER c.q. GymPOWER Sportmagazine. Bij overname van een item van GymPOWER Sportmagazine is bij publicatie ervan vermelding van bron en credits maker wettelijk verplicht.

3. De gebruiker en leverancier van berichten, foto’s en ander materiaal aan GymPOWER Sportmagazine vrijwaart de Stichting GymPOWER voor alle eventuele auteursrechtenclaims die voortvloeien uit zijn of haar (her)gebruik. Stichting GymPOWER wijst alle aansprakelijkheid af voor (links vanuit) sites die onoirbaar en/of onrechtmatig gebruik maken van alle informatie en beelden op/in de media van het GymPOWER Sportmagazine.

4. GymPOWER Sportmagazine streeft naar optimale betrouwbaarheid wat betreft de feiten die in haar berichten worden vermeld, maar Stichting GymPOWER wijst elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van zulke vermelding, af.

5. Stichting GymPOWER is niet verantwoordelijk voor enige meningsuiting of interpretatie van feiten in de door haar verzamelde en gepubliceerde berichten. Het is wel haar streven ruimte te geven aan de journalistieke regel van hoor en wederhoor binnen de grenzen van wat voor de Redactie van GymPOWER Sportredactie redelijk en betamelijk vindt.

6. Het is niet toegestaan wat dan ook van het GymPOWER Sportmagazine te downloaden en/of zodanig te gebruiken dat Stichting GymPOWER, het GymPOWER Sportmagazine en/of haar bronnen en/of correspondenten (die nieuws, berichten, tips, foto’s, filmpjes, enz. aan het GymPOWER Sportmagazine verstrekken ter publicatie op haar media) daar op enigerlei wijze nu of in de toekomst schade van zouden kunnen ondervinden of daardoor inkomstenderving zouden kunnen lijden. Hierdoor stellen we nadrukkelijk vast, dat alle materiaal in beeld en tekst op de media van het GymPOWER Sportmagazine alleen en uitsluitend gebruikt en beschikbaar wordt gesteld door haar teamleden en correspondenten om publiciteit aan de artistieke en gymnastische sporten te geven en deze daarmee te promoten. Van onrechtmatig en onoirbaar gebruik van het onderhavige materiaal voor doeleinden, welke zonder toestemming van de rechthebbende(n) plaatsvindt en strafbaar zijn volgens de Nederlandse wet, zal na een schriftelijke waarschuwing en op de hoogte stelling van de belanghebbende(n), aangifte worden gedaan bij justitie. Stichting GymPOWER wijst daarom alle aansprakelijkheid af voor de schade en de kosten die veroorzaakt worden door deze onrechtmatige handelswijze. Deze schade en kosten zullen te allen tijde verhaald worden op diegene die daarvoor aansprakelijk is.

7. Bij schending van de copyright, het portretrecht en de auteursrechten van de items op en in het GymPOWER Sportmagazine behoudt de Stichting GymPOWER zich alle rechten voor, inclusief het treffen van rechtsmaatregelen. De Stichting GymPOWER wijst alle aansprakelijkheid af voor de schade die direct of indirect het gevolg is van schending van eerdergenoemde rechten.

De Hoofdredactie van GymPOWER Sportmagazine draagt de verantwoording voor de publicaties op de website, de social media (Facebook, Twitter en Instagram), het Youtubekanaal en het magazine dat zes keer per jaar verschijnt, waarbij alle rechten voorbehouden worden en aansprakelijkheid afgewezen wordt zoals omschreven in deze disclaimer. Op het werk voor en de inhoud van het GymPOWER Sportmagazine zijn de regels, normen en waarden voor de (sport)jounalistiek en media van toepassing. Teamleden, fotografen, filmers, vrijwilligers en samenwerkingspartners van Stichting GymPOWER hoeven het niet persoonlijk eens te zijn met opiniërende artikelen, advertorials en andere items op onze media. Wel onderschrijven ze doel en missie van Stichting GymPOWER en GymPOWER Sportmagazine, samengevat in het motto: ‘Objectief, onafhankelijk, enthousiast en authentiek!’

Bestuur Stichting GymPOWER en de Redactie van het GymPOWER Sportmagazine

GymPOWER® Sportmagaine 2008-2017 © Stichting GymPOWER te Capelle aan den IJssel | Alle rechten voorbehouden.