Actueel GP nieuws
Home » Disclaimer & AVG

Disclaimer & AVG

GymPOWER website banner

GymPOWER is een sportnieuwsmedium dat gefaciliteerd wordt door de Stichting GymPOWER. Het is voortgekomen uit het gymsportnieuwsblog GymPOWER.nl dat in 2008 vanuit een persoonlijk initiatief is gestart. Dit nieuwsblog is inclusief bijbehorende domeinnamen en geregistreerde merken overgedragen aan Stichting GymPOWER, opgericht in 2010. Stichting GymPOWER is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk die als doel heeft om sportbeoefening en beweging te stimuleren door artistieke en gymnastische sporten in de spotlights te zetten via alle mogelijke media en middelen. Om dit doel te bewerkstelligen faciliteert de Stichting naast het sportnieuwsmedium nevenactiviteiten om dit mogelijk te maken.

Het Bestuur van Stichting GymPOWER werkt, met betrekking tot haar Sportredactie en andere nevenactiviteiten, samen met professionals, samenwerkingspartners, stagiair(e)s en gespecialiseerde vrijwilligers. Het sportnieuwsmedium van GymPOWER is middels haar Sportredactie aangesloten bij de Nederlandse Sport Pers (NSP), de Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS), de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Verbond van Gymsportjournalisten (VGSJ).

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website en gekoppelde (social) mediakanalen en het magazine c.q. de specials van GymPOWER. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Stichting GymPOWER en haar Sportredactie zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van inhoud, beelden en gegevens op de website, in het magazine en op andere (social) mediakanalen van GymPOWER dan wel van links op de website en (social) mediakanalen die naar andere websites verwijzen, en wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge daarvan. Gegevens en inhoud op de website en gekoppelde (social) mediakanalen kunnen verder zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Stichting GymPOWER en haar Sportredactie geven geen garanties af met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie in en op de website en (social) mediakanalen van GymPOWER en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de website en andere (social) mediakanalen, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website en de andere (social) mediakanalen.

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen in nieuwsartikelen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker c.q. lezer. Stichting GymPOWER is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, producten of andere diensten en zaken op deze websites of bronnen of beschikbaarheid. Stichting GymPOWER is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen.

Op de inhoud en beelden in en op de media van GymPOWER kunnen reacties gegeven worden. Wij respecteren het recht van vrije meningsuiting. Stichting GymPOWER behoudt namens haar Sportredactie het recht voor om een reactie niet te plaatsen of te verwijderen, indien die reactie in strijd is met de algemene richtlijnen en normen van fatsoen en wettelijke bepalingen. Daarbij wordt bedoeld reacties die bv grof, kwetsend, lasterlijk, discriminerend, seksistisch, racistisch, kleinerend, enz. zijn voor een persoon of groep personen, of een puur commercieel en/of politiek en/of religieus doel dienen. De inhoud van de geplaatste reacties is te allen tijde voor rekening en verantwoording van diegene die dat gedaan heeft.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van berichten en beelden die op de website, (social) media, het Youtubekanaal en in het magazine van GymPOWER Sportmagazine staan:

1. Het auteursrecht op een tekst of beeld berust bij de maker; het portretrecht berust bij de gefotografeerde. Bij (pers)accreditatie voor een evenement of toernooi worden beelden gemaakt met toestemming van de organisatie die de beeldrechten geregeld heeft met deelnemers en bezoekers. Op tekst en beelden die gemaakt worden voor de media van het GymPOWER Sportmagazine c.q. tijdens activiteiten van Stichting GymPOWER en daarop/daarin worden gepubliceerd met toestemming van de makers, berust tevens het copyright van Stichting GymPOWER. De credits van de maker en de bron worden altijd vermeld in een artikel op de website, in een post op de social media, onder een filmpje op Youtube en in de colofon van het magazine van GymPOWER.

2. Voor het gedeeltelijk of geheel overnemen van een item of foto van GymPOWER is uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting GymPOWER, van haar Sportredactie en van de auteurs of makers vereist. Stichting GymPOWER geeft deze alleen af indien na overleg de maker daarmee akkoord gaat en dit niet indruist tegen afspraken, richtlijnen en wettelijke bepalingen waar Stichting GymPOWER c.q. haar Sportredactie aan gebonden is. Het is niet toegestaan materiaal  van de website, (social) media of het magazine van GymPOWER te downloaden en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden of doeleinden die niet in overeenstemming zijn met doel, visie en missie van Stichting GymPOWER en haar Sportredactie. Bij overname van een item op of in de media van GymPOWER is bij publicatie ervan vermelding van bron en credits van auteur en maker wettelijk verplicht.

3. De gebruiker en leverancier van berichten, foto’s en ander materiaal aan GymPOWER vrijwaart de Stichting GymPOWER en haar Sportredactie voor alle eventuele auteursrechtenclaims die voortvloeien uit zijn of haar (her)gebruik. Stichting GymPOWER wijst alle aansprakelijkheid af voor (links vanuit) sites die onoirbaar en/of onrechtmatig gebruik maken van alle informatie en beelden op/in de website, (social) media en het magazine van het GymPOWER.

4. De Sportredactie van GymPOWER streeft naar optimale betrouwbaarheid wat betreft de feiten die in haar berichten worden vermeld. Mocht dit ondanks alle zorgvuldigheid in nieuwsgaring, verslaggeving en redactievoering alsnog niet (geheel) lukken, dan wijst Stichting GymPOWER en  haar Sportredactie elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van een onjuiste vermelding af.

5. Stichting GymPOWER is niet verantwoordelijk voor enige meningsuiting of interpretatie van feiten in de door haar verzamelde en gepubliceerde berichten. Het is wel het streven van haar Sportredactie op grond van journalistieke regels ruimte te geven aan hoor en wederhoor, binnen de grenzen van wat voor de Sportredactie van GymPOWER redelijk en mogelijk is.

6. Het is niet toegestaan wat dan ook van de website, (social) mediakanalen en magazine van GymPOWER te downloaden en/of zodanig te gebruiken dat Stichting GymPOWER, haar Sportredactie, haar medewerkers, samenwerkingspartners en correspondenten daar op enigerlei wijze nu of in de toekomst schade van zouden kunnen ondervinden of daardoor inkomstenderving zouden kunnen lijden. Hierdoor stellen we nadrukkelijk vast, dat alle materiaal in beeld en tekst op de website, (social) media en in het magazine van GymPOWER alleen en uitsluitend na schriftelijke toestemming vooraf, gebruikt en beschikbaar wordt gesteld om publiciteit aan de artistieke en gymnastische sporten te geven en deze daarmee te promoten. Van onrechtmatig en onoirbaar gebruik van het onderhavige materiaal voor doeleinden, welke zonder toestemming van de rechthebbende(n) plaatsvindt en strafbaar zijn volgens de Nederlandse wet, zal na een schriftelijke waarschuwing en op de hoogte stelling van de belanghebbende(n), aangifte worden gedaan bij justitie. Stichting GymPOWER wijst daarom alle aansprakelijkheid af voor de schade en de kosten die veroorzaakt worden door deze onrechtmatige handelswijze. Deze schade en kosten zullen te allen tijde verhaald worden op diegene die daarvoor aansprakelijk is.

7. Bij schending van de copyright, het portretrecht en de auteursrechten van de makers en auteurs van de items die op de website en (social media) en in het magazine van GymPOWER, behoudt Stichting GymPOWER en de Sportredactie zich alle rechten voor, inclusief het treffen van rechtsmaatregelen. De Stichting GymPOWER wijst alle aansprakelijkheid af voor de schade die direct of indirect het gevolg is van schending van eerdergenoemde rechten.

De Sportredactie van GymPOWER onder leiding van de Hoofdredactie werkt onafhankelijk en draagt de verantwoording voor de (sport)journalistieke publicaties op de website, de social media (Facebook, Twitter en Instagram), het Youtubekanaal en het twee maandelijkse magazine, waarbij alle rechten voorbehouden worden en aansprakelijkheid afgewezen wordt zoals omschreven in deze disclaimer. Op het werk voor en de inhoud van de website, de gekoppelde (social) media en het magazine van GymPOWER zijn de regels, normen en waarden voor de (sport)jounalistiek van toepassing. Bestuursleden, Redactieleden, samenwerkingspartners en andere medewerkers van Stichting GymPOWER hoeven het niet persoonlijk eens te zijn met opiniërende artikelen, advertorials en andere items op onze media. Wel onderschrijven ze doel en missie van Stichting GymPOWER en haar Sportredactie, samengevat in het motto: ‘Objectief, onafhankelijk, enthousiast en authentiek!’

Disclaimer AVG en Mediawet

Stichting GymPOWER handelt als organisatie conform de Europese privacywet en -regelgeving (AVG), als persbureau en sportnieuwsmedium conform de Mediawet en journalistieke spelregels. Aan het Bestuur van Stichting GymPOWER dan wel aan de Sportredactie van GymPOWER verstrekte contactgegevens en (ID)beelden worden gemaakt c.q. opgeslagen op externe/beveiligde gegevensdragers c.q. gepubliceerd op mediakanalen van GymPOWER, met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen dan wel onder persaccreditatie, met als doel deze te kunnen publiceren op de media en in persberichten van GymPOWER alsmede om te kunnen blijven communiceren met betrokkenen, informatie te verstrekken over de publicaties en gemaakte afspraken na te komen. Mocht hier geen prijs (meer) op gesteld worden, dan kunt u uw toestemming hiervoor intrekken door een mail te sturen aan Stichting GymPOWER via info@gympower.nl Recht op inzage, verzoek tot verwijdering of een ander hieraan gerelateerd verzoek geschiedt volgens genoemde AVG-regelgeving. NB: Op het journalistieke werk, (actie)beelden en publicaties van de Sportredactie van GymPOWER is de Mediawet en de spelregels voor sportjournalistiek van toepassing. De Sportredactie beroept zich hierbij op het recht op persvrijheid en vrije meningsuiting.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het Bestuur van Stichting GymPOWER via info@gympower.nl en voor redactionele zaken met de Sportredactie via redactie@gympower.nl.

Bestuur Stichting GymPOWER en haar Sportredactie 

GymPOWER® Sportmagaine 2008-2018 © Stichting GymPOWER te Capelle aan den IJssel | Alle rechten voorbehouden.